L'estructura organitzativa del Fons de reserva de jubilació busca l'eficiència, tenint en compte els recursos tècnics i humans de què disposa i la coherència amb la mida del país.

Els òrgans de govern del FRJ estan composats pel Consell d’Administració, la Comissió Gestora que n’és l’òrgan executiu i el director que exerceix les funcions d’execució i seguiment dels acords adoptats per la Comissió Gestora.

Les principals competències del Consell d’Administració del FRJ són les següents:

1. Nomenar i cessar la majoria dels membres de la Comissió Gestora; coordinar i proclamar el nomenament dels restants membres i fixar-ne la seva remuneració.

2. Nomenar, a proposta de la Comissió Gestora, el director del FRJ.

3. Aprovar, a proposta de la Comissió Gestora, l’estructura organitzativa del FRJ i les polítiques de gestió de persones i remuneració.

4. Aprovar, a proposta de la Comissió Gestora, l’estratègia d’inversió, els informes trimestrals i l’informe anual de seguiment del FRJ, així com els comptes anuals i l’avantprojecte de pressupost.

5. Rebre informació periòdicament de la Comissió Gestora, i demanar-ne sempre que interessi, sobre la situació del FRJ, sobre la política d’inversió, i sobre qualsevol altre punt relatiu a la seva actuació que consideri rellevant per al coneixement de l’estat actual, els compromisos i les previsions financeres del Fons.

Per la seva banda, la Comissió Gestora com a òrgan executiu del FRJ, té les següents competències principals:

1. La formulació de la proposta d’estratègia d’inversió per a l’aprovació del Consell d’Administració del FRJ; que inclou la política d’inversió i de gestió de riscos.

2. La presentació al Consell d’Administració de propostes d’adopció de mesures per a la millora en la gestió del Fons, si s’escau.

3. La formulació de la proposta d’avantprojecte de pressupost anual, dels informes de gestió i liquidació pressupostària trimestrals, de l’informe anual de seguiment i dels comptes anuals i la liquidació pressupostària anual, per sotmetre’ls a l’aprovació del Consell d’Administració.

4. La implementació directa o mitjançant la contractació de gestors externs de l’estratègia d’inversió.

En aquest sentit, la Comissió Gestora administra i gestiona directament una part del patrimoni del FRJ, aproximadament un 26% a 31 de desembre del 2021, principalment mitjançant la inversió en fons d’inversió.

La resta del patrimoni del FRJ està gestionat per entitats gestores externes seleccionades i contractades per la Comissió Gestora. Durant l’any 2021, la Comissió Gestora ha mantingut mandats de gestió amb 8 entitats gestores externes en virtut dels dos mandats de gestió previstos en l’estratègia d’inversió del FRJ. Finalment, des d’aquest exercici 2021 el FRJ també compta amb una petita part del patrimoni invertida en fons de fons de private equity; gestionats per entitats gestores externes especialitzades.

5. El seguiment, la supervisió i control de l’administració i gestió del patrimoni del Fons; tant de la gestió interna; com de les entitats gestores externes.

Per això, la Comissió Gestora es reuneix periòdicament per fer un seguiment de la gestió interna; així com per fer el seguiment i supervisió de la gestió externa del patrimoni del FRJ per part dels gestors externs a qui s’ha atorgat un dels mandats de gestió previstos en l’estratègia d’inversió del FRJ; i dels gestors dels fons de fons de private equity.

Per altra banda, un pilar important d’aquest seguiment, supervisió i control de la gestió del FRJ és el seguiment continuat que en fa l’equip intern liderat per la directora; així com el control periòdic del compliment dels mandats de gestió per part dels gestors externs. La directora reporta periòdicament les seves conclusions i qualsevol incidència en el compliment dels mandats de gestió i/o l’estratègia d’inversió a la Comissió Gestora per a la seva avaluació i presa de decisions, si s’escau.