La rendibilitat

La rendibilitat del Fons de reserva de jubilació ve donada pel valor de mercat dels actius en cartera més els rendiments (interessos, dividends,...) que generen les inversions del Fons.

Les dades de rendibilitat fan referència als actius financers, els quals suposen el 98% del patrimoni. No inclouen ni immobles ni capital risc, actius històrics del Fons i que en total suposen el 2% restant.

La rendibilitat s'expressa neta de costos de les entitats financeres.