Les inversions

El patrimoni del Fons de reserva de jubilació s'inverteix a nivell global, a través dels mercats financers internacionals. La gestió està professionalitzada mitjançant equips externs especialitzats i segons les directrius del mandat de gestió.

La cartera combina actius que tenen la funció d'aportar estabilitat al patrimoni i actius amb un potencial de rendibilitat més elevat.

L'euro és la divisa de referència de la cartera, en coherència amb la divisa dels fluxos de la branca jubilació i amb el perfil de risc del Fons. Els gestors poden invertir en divises diferents a l'euro, respectant els límits previstos.

La cartera està formada principalment per actius directes (bons, accions,...) que cotitzen en mercats reglamentats. Algunes entitats complementen la cartera amb fons d'inversió.COMPOSICIÓ DE LA CARTERA

Dades a 31/12/2022

Patrimoni global: 1.472 millions €