L'estratègia d'inversió

 OBJECTIU

La Llei 6/2015 del Fons de reserva de jubilació estableix com a objectiu preservar la capacitat adquisitiva del capital assolint a mig i llarg termini una rendibilitat real positiva, és a dir, superior a la inflació andorrana, que reverteixi en els beneficiaris del sistema andorrà de pensions, i uns límits per tipus d’actiu. Partint d’aquesta base el FRJ ha establert una distribució d’actius estratègica que permeti aconseguir aquest objectiu combinant actius que aporten més rendiment amb altres que aporten més protecció.


DISTRIBUCIÓ D'ACTIUS

La distribució d'actius estratègica es presenta en forma de forquilles, que representen el pes respecte el total del patrimoni del FRJ que es preveu invertir en els diferents tipus d'actiu en condicions normals de mercat.DISTRIBUCIÓ PER DIVISES

La distribució de divises estratègica es presenta en forma de forquilles, que representen el pes respecte el total del patrimoni del FRJ que es preveu invertir en les diferents divises en condicions normals de mercat.DISTRIBUCIÓ PER TIPOLOGIES DE GESTIÓ

La distribució estratègica d'actius i divises es materialitza mitjançant tres tipologies de gestió:

* Renda fixa amb rating mínim BBB - / Baa3
Enllaç a estratègia d'inversió