Principis d'inversió

Els principis d'inversió són els fonaments que regeixen l’estratègia d'inversió del Fons de reserva de jubilació.Responsabilitat

Els actius s’invertiran defensant els interessos dels beneficiaris.

Transparència

Accés a informació relativa a l’estructura organitzativa, l’estratègia d’inversió i els resultats del Fons.

Liquiditat

Els actius s’invertiran majoritàriament en mercats reglamentats. Les inversions en actius que no puguin negociar-se en un mercat financer reglamentat hauran de mantenir-se sempre dins de nivells prudencials. 

Seguretat

Protecció del patrimoni del Fons mitjançant mecanismes de control i supervisió específics. 

Eficiència

Assolir rendibilitats adequades al risc assumit, tenint en compte la naturalesa dels compromisos futurs del sistema de pensions i el seu horitzó temporal. 

Diversificació

La diversificació dels riscos és un mecanisme bàsic de protecció del fons, tant en els actius com en la gestió.