El Principat d'Andorra va crear un sistema de seguretat social propi l'any 1966. Les principals cobertures que ofereix són en l'àmbit de la salut (branca general) i de la vellesa (branca jubilació). La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) és l'organisme que l'administra.

El sistema andorrà de pensions va néixer el 1968. A través de les cotitzacions aportades al llarg de la vida laboral i, segons uns determinats requisits, dóna dret a percebre una prestació de jubilació en forma de renda o d’un capital únic.

Els sistemes de pensions públics han estat un tema d’actualitat permanent al llarg dels darrers anys. S’han aprovat reformes en diversos països europeus, entre els quals Itàlia i Espanya, que han coincidit amb un moment de necessitat d’equilibrar els dèficits públics.

A Andorra, per estimar les necessitats futures del sistema de pensions, s'encarreguen estudis actuarials almenys cada tres anys. Es tracta de projeccions de futur basades en la situació actual del sistema, en el marc jurídic en vigor i en diferents hipòtesis.

El darrer estudi actuarial es va elaborar a partir de dades a 31/12/2016. Les principals conclusions són dues: d’una banda, que les reserves podrien començar a adoptar una tendència de decreixement a partir de l'any 2023 i d’altra banda que el Fons de reserva s'esgotaria l'any 2037.

EL FONS DE RESERVA DE JUBILACIÓ

El sistema andorrà de pensions, any rera any, ha generat excedents. La gestió del patrimoni constituït a partir dels excedents és una funció que ha recaigut en la CASS des dels seus orígens i fins l’any 2015.

L'any 2008 s'aprova una nova Llei de la seguretat social. En relació a la gestió del fons de reserva, preveia la tramitació d'una legislació específica.

El 12 de febrer de 2015, amb l’entrada en vigor de la Llei 6/2015, de 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació es crea un organisme de dret públic separat de la CASS i que té per objecte la gestió d’aquest patrimoni. Aquest nou ens públic s’anomena Fons de reserva de jubilació.